Sam’s Gap, Appalachian Trail, NC

Sam's Gap Trail, Appalachian Trail, Mars Hill, NC © Adel Alamo 2015