Fresh Autumn Rain – Abrams Falls Trail, GSMNP Cades Cove, TN

Fresh Autumn Rain, Abrams Falls Trail, Great Smoky Mountains National Park, TN